Kapos Vendégház

Általános Szerződési Feltételek

A Kapos Vendégház weboldalának hozzáférése, böngészése, használata, valamint foglalás elvégzése esetén Ön elfogadja, hogy elolvasta és megértette az alábbi feltételeket és szabályokat (beleértve az adatvédelmi nyilatkozatot), és egyetért az azokban foglaltakkal.

1. A Szolgáltató adatai:

Neve: Kovács Gabriella egyéni vállalkozó
Címe: 7522 Kaposújlak, Deák Ferenc u 2.
Levélcím/számlázási cím: 7522 Kaposújlak, Deák Ferenc u 2
Adószáma: 69948725-1-34
Nyílvántartási száma: 53919366
Telefonszáma: +36 20 495 1393
Elektronikus levelezési címe: kaposvendeghaz@gmail.com
Weboldala: https://kaposvendeghaz.hu

2. Általános szabályok:

2.1. Jelen „Általános Üzleti Feltételek” szabályozzák a Szolgáltató szálláshelyének, és szolgáltatásainak igénybevételét.

Speciális, egyedi feltételek nem képezik részét a közölt Általános Üzleti Feltételeknek, de nem zárják ki a külön megállapodások megkötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel, esetenként más és más, az üzlet típusának megfelelő kondíciókkal.

3. Szerződő fél:

3.1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe.

3.2. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül adja le a Szolgáltatónak, úgy a Vendég a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen – a feltételek teljesülése esetén – szerződéses felekké válnak (továbbiakban Felek).

3.3. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött szerződés szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget

4. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei:

4.1 A Szolgáltató foglalást e-mailben, telefonon vagy a helyszínen személyesen írásban fogad el. A Vendég szóban, vagy írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató ajánlatot küld, mely ajánlat az ajánlatkérés pillanatában szabad kapacitásunk alapján készül.

4.2.  A Szerződés a Vendég írásban vagy szóban leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül.

Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű.

A megrendelésnek tartalmaznia kell a Vendég nevét, címét, telefonszámát, az érkezés és távozás pontos időpontját, a szobatípust, valamint az egyéb szolgáltatás pontos megnevezését. A szolgáltató fenntartja a foglalás törlésének jogát, amennyiben a vendég az általa megadott név, cím, telefonszám, e-mail helytelennek bizonyul és a foglalás szándéka nem visszaellenőrizhető. A törléssel megszűnik az elszállásolásra vonatkozó jogigény is.

4.3. A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.  Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Szolgáltató jogosult 100 százalék mértékben a le nem töltött szolgáltatás ellenértékére.

A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

4.4. Megrendelés módosítása

4.4.1. Már véglegesített és visszaigazolt foglalás más dátumra történő áthelyezésére, vagy a létszám módosítására írásos formában, szabad kapacitás függvényében van lehetőség. A módosított foglalás végleges árát minden esetben a Szolgáltató határozza meg.

4.4.2. Egyedi ajánlatok esetében az ajánlatban szereplő módosítási feltételek az irányadóak.

5. Árak

5.1. A vendégház szobaárai a helyszínen, vagy a https://kaposvendeghaz.hu weboldalon kerülnek bemutatásra. Egyéb szolgáltatások árlistái a recepción vagy a weboldalon állnak rendelkezésre.

5.2. A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül a foglalási díjelőleg megfizetéséig szabadon változtathatja.

5.3. Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának (ÁFA) ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét. A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (ÁFA, IFA) módosulása miatti többlet terheket, előzetes értesítés mellett, áthárítja a Szerződő félre.

5.4. Aktuális kedvezmények, akciók, egyéb ajánlatok a honlapunkon láthatók.

6. Fizetés módja, garancia

6.1. A Szolgálató a Szerződő fél részére nyújtott szolgáltatásainak ellenértékére legkésőbb az igénybevételt követően, a vendégházból történő távozást megelőzően tart igényt.

6.2 A Szolgáltató nem tart igényt előleg/foglaló megfizetésére.

6.3 A megrendelt szolgáltatások ellenértéke fizethető a helyszínen készpénzben, vagy a Szolgáltató bankszámlájára történő átutalással. A fizetés pénzneme a magyar forint.

7. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

7.1. A Vendég a szobát az érkezés napján 14:00 órától foglalhatja el és az utolsó tartózkodási napon délelőtt 10:00 óráig köteles elhagyni. A Vendég megérkezésekor személyazonosságát a törvényes előírásoknak megfelelően a szoba, vendégház elfoglalása előtt igazolni, valamint bejelentőlapot kitölteni köteles.

7.2. A vendégház fertőző betegségben szenvedő vendégeket nem fogad.

7.3. A kitöltött és aláírt bejelentőlappal egyidejűleg a Vendég a Kapos Vendégház Általános Szerződési Feltételeit, valamint a házirendet elfogadja, és köteles betartani.

7.4. A vendég hibájából felróható sérülések miatt a vendégház nem vállal felelősséget. A szándékos rongálás miatt keletkezett költségeket a vendégház a vendégre terhelheti.

7.5. Amennyiben a Vendég be-és/vagy kijelentkezési ideje a megadott időponttól eltér, azt köteles a Szolgáltatóval telefonon, írásban vagy személyesen közölni. A Szolgáltató a Vendég kérését szabad kapacitás esetében egyedi megállapodással teljesíti. Amennyiben nem áll rendelkezésre szabad kapacitás, a Szolgáltató a kérés teljesítésére nem kötelezhető.

8. A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

8.1. A Szolgáltató jogosult a szállás-szolgáltatásra vonatkozó Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:

8.1.1. a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve a létesítményt
8.1.2. a Vendég a szálláshely biztonsági szabályait, rendjét nem tartja be, annak alkalmazottjaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít
8.1.3 a Vendég fertőző betegségben szenved.
8.1.4. a Szerződő fél nem teljesíti az előzetesen meghatározott fizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig
8.1.5. Amennyiben a felek közötti Szerződés „vis major” okokból nem teljesül, a szerződés megszűnik.

9. Háziállatok, dohányzás

9.1. A Szolgáltató állatbarát hely, így kisállat a szálláshelyre vendégeink ingyenesen hozhatják magukkal kisállatait, viszont előzetes bejelentésük szükséges.

9.2. A Szolgáltató semminemű felelőséget nem vállal a kisállatot a vendégház területén ért esetleges sérüléséért, egészségének károsodásáért.

9.3. A kisállatot a vendégház területén egyedül hagyni nem szabad, minden esetben köteles a vendég a kisállatot magával vinni.

9.4. A kisállat által a vendégház és a kert berendezéseiben és a környezetében okozott esetleges károkért teljes mértékben a vendég felel – a szabályok be nem tartása esetén a Szolgáltató jogosult a szolgáltatói szerződés azonnali, egyoldalú felbontására, kártérítési igényére és felszólíthatja a vendéget az apartmanház haladéktalan elhagyására.

9.5. A Szolgáltató szálláshely teljes épülete nem dohányzó terület, ezért az épületben és különösen a vendégszobákban tilos a dohányzás.

9.6. Amennyiben a Vendég a dohányzási tilalmat megszegi és ennek következtében az épület és az épület berendezéseiben kár keletkezik az okozott kárt és költséget a Vendég távozás előtt megfizetni köteles. A szobában történő dohányzás esetén távozáskor egyszeri 10.000,- Ft extra takarítási díjat számolunk fel.

10. A vendég betegsége, halála

10.1. Amennyiben a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel.

10.2. A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybe vett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelések, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.

11. A Szerződő fél jogai 

11.1. A Szerződés értelmében a Vendég jogosult a megrendelt szoba, valamint a szálláshely azon létesítményeinek rendeltetésszerű használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek speciális feltételek hatálya alá.


11.2. A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget.
11.3. A Vendég panasztételi joga a szálláshelyről történt elutazását követően megszűnik.

12. A Szerződő fél kötelezettségei

12.1. A Szerződő fél köteles a Szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Szerződésben meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni.

12.2. A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató vendégházában.

13. Kártérítési felelősség

13.1. A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendég, vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek és kisállatai hibájából elszenved.  A Vendég felelősséggel tartozik az általa okozott kárt a Szolgáltatónak megfizetni (pl. extra takarítás: bruttó 10.000,-HUF ártól).

13.2. A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a vendégház területén, ahová Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges Vendéget vagy kisállatát ért kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

13.3. Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan kárért, amely a Vendég dolgainak elvesztése, megsérülése, ellopása vagy megsemmisülése folytán szenved el. Vendégek személygépjárműjében, személyes használati és/vagy vagyontárgyaiban keletkezett károkat (ideértve a lopáskárt is) a Vendégek maguk kötelesek viselni.

13.4. A Szolgáltató az értékesebb vagyontárgyak elhelyezésére páncélszekrényt a apartmanokban nem biztosít. Nem felel továbbá a Szolgáltató a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.

14. A Szolgáltató jogai

Amennyiben a Vendég az igénybe vett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a Vendégnek azon személyes tulajdontárgyain, amelyeket a vendégházba magával vitt.

15. A Szolgáltató kötelezettsége

15.1. A Szolgáltató köteles:
15.1.1.  a szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások, szolgáltatás sztenderdek szerint teljesíteni
15.1.2. a vendég írásos panaszát kivizsgálni, és a probléma kezeléséhez szükséges lépéseket megtenni, melyet köteles írásban is rögzíteni

16. A felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság

A Szolgáltató és a Szerződő fél közötti jogviszonyra a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. A szolgáltatási szerződésből eredő bármely jogvita lefolytatására a szolgáltatás helye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság az illetékes.

A Vendég kijelenti, hogy az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat megismerte, azokat tudomásul vette. A Vendéget kötelezettségei alól az Általános Szerződési Feltételek nem ismerete, illetve figyelmen kívül hagyása nem mentesíti fel.